atidžia

atidžia
atidžià sf. (2) J žr. atidė: Tokį darbą su atidžià turėtum visuomet dirbti J.Jabl. Tik staiga jo atidžią atkreipė atdaro lango girgždėjimas LzP. Bet mano ypatingą atidžią atkreipia į save stovinčios už sodžiaus vienoj vietoj dvi pušys, kitoj – dvi eglės J.Bil. Iš atìdžios reiktų dirbti, skaityti J.Jabl.atodaira, atžvalga: Be atìdžios žudo, dovija žmones VI375.
◊ ant atìdžių; Kos40 priešais, tyčiomis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • anginis — 2 angìnis, ė adj. (2) išėjimui skirtas: Smarkus bildesys prie anginių durų atkreipė jo atidžią LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidus — atidùs, ì adj. (4) DŽ, atydùs, ì (4) Gs kas viską su atidžia daro, dėmesingas: Jis pasidarė visiems labiau atidus ir draugiškas rš. Ans buvo iš visų atydžiausias Brs. atidžiaĩ adv., atỹdžiai Grš: Pavestą sau darbą atidžiai nuveik S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dabonė — ×dabõnė sf. (2) 1. priežiūra: Visas darbas pas motutę – darželio dabonė Pnd. 2. atidžia: Su visuotina dabone priima šventą duoną brš. 3. patraukimas: Kaip iš dabõnės ėmė, tai i nesibara Upt. Į tą mergą aš nė jokios dabonės neturiu J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krutėjimas — sm. (1) 1. K → krutėti 1: Visas dvisparnio vabzdžio gyvenimas yra beveik vienas krutėjimas J.Jabl. Nuo niežų krutėjimo niežti kūną J.Jabl. Visoje kaimoje buvo tylu, vos tik pradžia krutėjimo rš. 2. → krutėti 4: Tautiškas krutėjimas čia apsireiškė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praryti — tr. 1. SD138, H, R, K, DŽ1 pro ryklę nustumti į skrandį (kąsnį ar gurkšnį): Žiūrėk, kap jis valgo: nespėja į rankas paimt, tuoj ir praryja Vv. Nepraryčiau kąsnį Vlkv. Anys, tieg Dievą savą, kurį garbina, dantimis sukramtę, praryja DP265.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stropus — stropùs, ì adj. (4) K, Š, NdŽ, strõpus KŽ(Jrk), stro•pus Dk 1. Lex30, H, R, MŽ154, I, N, K, Amb, L, LL41, Š, Rtr rūpestingai, kruopščiai dirbantis, uolus: Buvo dideliai stropùs žmogus Šlu. Ne teip didi buvo, ale teip stropì buvo Prk. Buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutuopti — tr. sukaupti: Norėjo, stengėsi sutuopti atidžią į tai, kas dedasi aplinkui LzP. tuopti; sutuopti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvalginėti — žvalginėti, ėja, ėjo [K], DŽ, NdŽ iter. dem. žvalgyti 1: Ligonis žvalginė[ja] J. Gužučio žmonelė žvalginėja ant stogo gužučio šeimą J.Sav. | refl.: Tuomet atsipūtęs gavo atidžią žvalginėties po jomarkaujančius Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”